QFS RV-GCR (RV)

10-01-2023
 •    
 • KIỂM TRA QFS RV-GCR (RV) Token
 • https://thebittimes.com/token-rv-BSC-0x94f57386cc6b61572f07dce780eb3308e44af1ec.html
 • https://bscscan.com/token/0x94f57386cc6b61572f07dce780eb3308e44af1ec?utm_source=http://thebittimes.com/token-rv-BSC-0x94f57386cc6b61572f07dce780eb3308e44af1ec.html&utm_medium=web&utm_campaign=TheBitTimes.Com&referer=http://thebittimes.com/token-rv-BSC-0x94f57386cc6b61572f07dce780eb3308e44af1ec.html
 • MUA QFS RV-GCR (RV) Token (KẾ HOẠCH: 06/06/2023 – LISTING LÊN CÁC SÀN GIAO DỊCH TẬP TRUNG)
 • https://pancakeswap.finance/info/token/0x94F57386Cc6b61572f07dCe780EB3308e44aF1EC
 • BIỂU ĐỒ GIÁ QFS RV-GCR (RV) Token
 • https://poocoin.app/tokens/0x94f57386cc6b61572f07dce780eb3308e44af1ec

Best regards,
QFS RV-GCR (RV) Token

EXPLAINING QFS RV-GCR (RV)
These are the terms of the new system that is gradually replacing the traditional banking system. Actively contribute to social reform. Towards a transparent and safe financial operating mechanism. Eliminate the negatives in traditional financial operations.
Explanation of the term in the token:

“QFS” – Quantum Final System
Means ‘Quantum Financial System’, a general term used to link/indicate QDL-based architectural technology applied to international banking and financial system characterized by liquidity. Real-time digital clearing and settlement. QFS is the backbone of the new financial management operation.

“RV” Revaluation of Currencies
Means ‘Currency revaluation’ as a calculated adjustment to the fixed exchange rate of a particular currency/currency that changes the value of that currency, here the standard takes unit GOLD DIGITAL. whether revaluation or dumping – often combined with GCR.

“GCR” Global Currency Reset
Means a “Global Monetary Reset,” where an asset-backed currency would eventually replace the post-war Bretton Woods-based monetary system. The asset type supports GOLD DIGITAL.

“RV-GCR System Price-Exchange Rates” System Price-Exchange Rates
That is, GCR-based RVs published by through their Commissions, Bureaus and Agencies reflect a unique formulation combination of the original size integration criteria of the precious metal backing, variable price volatility, penalized IA credit allocation when converting to QDL, principal versus withdrawal issues, compounded principled interest, RV-GCR quantum liquidity ratios and targets .

Trân trọng,
QFS RV-GCR (RV) Token

GIẢI THÍCH VỀ QFS RV-GCR (RV)
Đây là các thuật ngữ của hệ thống mới đang dần thay thế hệ thống ngân hàng truyền thống. Góp phần tích cực vào sự cải tạo xã hội. Hướng tới một cơ chế vận hành tài chính minh bạch, an toàn. Loại bỏ những tiêu cực trong vận hành tài chính truyền thống.
Giải thích cụm thuật ngữ trong token:

“QFS” – Quantum Final System
Có nghĩa là ‘Hệ thống tài chính lượng tử’, một thuật ngữ chung được sử dụng để liên kết / chỉ ra công nghệ kiến trúc dựa trên QDL được áp dụng cho hệ thống tài chính và ngân hàng quốc tế được đặc trưng bởi thanh toán và bù trừ kỹ thuật số theo thời gian thực. QFS là xương sống của vận hành quản lý tài chính mới.

“RV” Revaluation of Currencies
Có nghĩa là ‘Định giá lại tiền tệ’ dưới dạng điều chỉnh được tính toán đối với tỷ giá hối đoái cố định của một / đơn vị tiền tệ cụ thể làm thay đổi giá trị của đơn vị tiền tệ đó, ở đây chuẩn lấy đơn vị GOLD DIGITAL. cho dù là định giá lại hay phá giá – thường được kết hợp với GCR.

“GCR” Global Currency Reset
Có nghĩa là “Thiết lập lại tiền tệ toàn cầu”, trong đó một loại tiền tệ được hỗ trợ bằng tài sản cuối cùng sẽ thay thế hệ thống tiền tệ dựa trên Bretton Woods sau chiến tranh. Loại tài sản hỗ trợ GOLD DIGITAL.

“RV-GCR Tỷ giá trao đổi giá theo hệ thống” System Price-Exchange Rates
Có nghĩa là RV dựa trên GCR được xuất bản bởi thông qua các Ủy ban, Cục và Cơ quan của họ phản ánh sự kết hợp công thức độc đáo của các tiêu chí tích hợp kích thước ban đầu của sự ủng hộ kim loại quý, biến động giá thay đổi, phân bổ tín dụng IA bị xử phạt khi chuyển sang QDL, vấn đề nợ gốc so với thu hồi, lãi kép theo nguyên tắc được tích lũy, các mục tiêu và tỷ lệ thanh khoản lượng tử RV-GCR.

Trân trọng,

 • QFS – QUANTUM FINANCIAL SYSTEM (HỆ THỐNG TÀI CHÍNH LƯỢNG TỬ)
 • QFS Projects (QLAND)
 • QFS RV-GCR (RV) Token

 

Translate »