PI MARS Network (PI) Token

13-01-2023

PI MARS Network (PI) Token

KIỂM TRA Mã thông báo Mạng PI MARS (PI):

             

PHÁP LÝ – MỤC TIÊU:

 • PI MARS Network (pi) on BSC
 • PI MARS Network (pi) is a cryptocurrency, deployed on Binance Smart Chain(BSC BEP-20)
 • Contract: 0xa60a5e9b5254f5a8bca0aca08c497dabb3c637ce
  Date Deployed: Dec-30-2022 00:51 GMT
  Total Supply:
  144,800,000pi
  Circulating Supply:
  144,800,000pi
  Decimals: 18

  By the permission of God and His Council on December 30, 2022, We must immediately (In 30 seconds) build the MARS PI NETWORK – full of verifiable, smart contracts. technical, full price chart, transparent… for the following reasons:
  – Take advantage of the large PI NETWORK community established by us to be ready to bring the PI NETWORK Community to STAR, bringing practical meanings to this investment community. PI MARS Network (PI) Token will bring a new hope to all of us.
  – PI MARS NETWORK is guaranteed: each PI = 1Km2 of Mars surface area (Total supply: 144.800.000PI = 144.800.000Km2 of Martian surface).
  – The holder of the MARS NETWORK PI is responsible for the Conquest, Restoration, Project… to build Mars equivalent to the area he holds.
  – Working coordinates at SAO HOA get numeric characters in the wallet address containing Token PI MARS Network (PI).
  – The POOL that created this investment community is unique. Single listing only, POOL forever at Pancakeswap. Absolutely do not list on a centralized exchange or expand the community in the form of Multi-level.
  – The larger the pool, the faster the community has to conquer Mars.
  – The MARS PI Network Token (PI) does not raise capital in the form of a CRAFT surface sale, but each MARS PI Network Token (PI) is equivalent to a conscious and acting responsibility in the RECOVER effort SAO is holding.
  PI MARS Network Token (PI) SUMMARY:
  MARS PI Network (pi) on BSC
  MARS PI Network (pi) is a cryptocurrency, deployed on Binance Smart Chain (BSC BEP-20)
  Contract: 0xa60a5e9b5254f5a8bca0aca08c497dabb3c637ce
  Deployment Date: 30-Dec-2022 00:51 GMT
  Total supply: 144.800.000PI
  Circulating Supply: 144.800.000PI
  Decimal: 18
  (Mars surface area: 144.8 million km²)

  GOOD LUCK

  Best regards,

Được sự cho phép của Chúa và Hội đồng của Ngài vào ngày 30 tháng 12 năm 2022, Chúng ta phải ngay lập tức (Trong 30 giây) xây dựng MẠNG PI MARS – với đầy đủ các hợp đồng thông minh, có thể kiểm tra kỹ thuật, có biểu đồ giá đầy đủ, minh bạch… vì những lý do sau:
– Tận dụng cộng đồng PI NETWORK rộng lớn do đó chúng tôi thành lập PI MARS Network (PI) để đưa Cộng đồng PI NETWORK lên STAR, với hy vọng mang lại những ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng đầu tư này. PI MARS Network (PI) Token sẽ mang lại một hy vọng mới cho tất cả chúng ta.
– MẠNG PI MARS được đảm bảo: mỗi PI = 1Km2 diện tích bề mặt sao Hỏa (Tổng nguồn cung cấp: 144.800.000PI = 144.800.000Km2 bề mặt sao Hỏa).
– Người nắm giữ số MARS NETWORK PI chịu trách nhiệm Chinh phục, Khôi phục, Dự án… để xây dựng Sao Hỏa tương đương với diện tích mà anh ta nắm giữ.
– Tọa độ làm việc tại SAO HOA lấy ký tự số trong địa chỉ ví chứa Token PI MARS Network (PI).
– POOL tạo ra cộng đồng đầu tư này là duy nhất. Chỉ niêm yết duy nhất, POOL mãi mãi tại Pancakeswap. Tuyệt đối không niêm yết trên sàn tập trung hay mở rộng cộng đồng dưới dạng Đa cấp.
– Pool càng lớn, cộng đồng càng phải nhanh chóng chinh phục sao Hỏa.
– Mã thông báo Mạng PI MARS (PI) không huy động vốn dưới hình thức bán bề mặt CRAFT, nhưng mỗi Mã thông báo Mạng PI MARS (PI) tương đương với trách nhiệm có ý thức và hành động trong nỗ lực THU HỒI BẢN SAO đang nắm giữ.
TÓM TẮT Mã thông báo Mạng PI MARS (PI):
Mạng PI MARS (pi) trên BSC
Mạng PI MARS (pi) là một loại tiền điện tử, được triển khai trên Chuỗi thông minh Binance (BSC BEP-20)
Hợp đồng: 0xa60a5e9b5254f5a8bca0aca08c497dabb3c637ce
Ngày triển khai: 30-Dec-2022 00:51 GMT
Tổng cung: 144.800.000PI
Nguồn cung lưu hành: 144.800.000PI
Số thập phân: 18
(Diện tích bề mặt MARS: 144,8 triệu km²)

CHÚC MAY MẮN

Trân trọng,

 • QFS – QUANTUM FINANCIAL SYSTEM (HỆ THỐNG TÀI CHÍNH LƯỢNG TỬ)
 • QFS Projects (QLAND)
 • QFS RV-GCR (RV) Token
Translate »